Image

Vassfaret

Vassfaret er et dalføre på grensen mellom Buskerud og Oppland, midt på det sentrale Østlandet. Et 260.000 da stort område er vernet som Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, og innenfor dette ligger flere mindre naturreservater.
Vassfaret var befolket fram til først på 1900 tallet. Totalt har det vært 12 boplasser i Vassfaret, fra små plasser til større gårder, etter datidens målestokk. Området er mest kjent for sin egen bjørnestamme, og ikke minst har flere forfattere blant dem Mikkjel Fønhus, gjort Vassfaret kjent gjennom sine mange bøker. Vassfaret er et kulturhistorisk viktig område, rikt på skogbruks- og fløtningstradisjoner kombinert med flott natur.
Midt i dette landskapet ønsker Vassfar-opplevelser å ta deg med for å oppleve den natur- kultur og mystikk som Vassfaret er kjent for. Enten ved at du deltar på en guidet tur, eller du bare ønsker å overnatte på en av de gamle boplassene for å oppleve Vassfaret på egenhånd.

Naturvernområdene i Vassfaret og Vidalen ble opprettet av Kongen i statsråd den 28. juni 1985 og omfatter i alt ca. 260 000 dekar.

 

Av dette utgjør Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde ca. 200 000 dekar, Indre Vassfaret landskapsvernområde ca. 42 000 dekar og Bringen naturreservat ca. 8 000 dekar. De andre 8 naturreservatene utgjør ca. 10 000 dekar til sammen. Ca. 54% av verneområdene ligger i SørAurdal kommune i Oppland fylke, ca. 34% i Flå, ca. 6% i Nes og ca. 6°/ i Ringerike kommuner, alle i Buskerud fylke.

 

Verneområdene strekker seg ca. 50 km fra Bukollen i sør til Strøen i nord. Alt er privat eiendom.
Hensikten med vernområdene er å ta vare på en naturtype som er karakteristisk for indre deler av Østlandet og kulturverdier, plante- og dyreliv knyttet til dette området. Samtidig skal området kunne nyttes til friluftsliv, forskning og undervisning.
Særlig for Bringen naturreservat er formålet også å sikre leveområder for planter og dyr som er avhengige av gammel, urskognær barskog for å overleve.

 

Verneverdier

 

Selv om Vassfaret og Vidalen ikke er noe egentlig villmarksområde, bærer det fortsatt preg av opprinnelighet. 

Dette preget sammen med en vakker og vekslende natur med skog, fjell, vatn og myr, er det en har ønsket å ta vare på gjennom vedtakene om vern og fredning. På mange måter er området en typisk del av Østlandets indre barskogsområde.

I tillegg er det knyttet spesielle verdier til de relativt store områdene med naturskog i de indre delene av Vassfaret. Det samme gjelder kulturminnene, de gamle boplassene, setrene og setervollene, møllehus og ikke minst de gamle fløtningsdammene.

Barskogen dominerer i Vassfaret og Vidalen. Det er mest granskog, og den danner stort sett skoggrensa mot fjellet. Andre steder er det oftest bjørk som gjør det. Alle de vanlige skog og vegetasjonstypene en finner i de øvre deler av Østlandets skoger, finnes innenfor verneområdene.

Vassfaret og Vidalen har et rikt dyreliv. Før var det en fast bjørnestamme her.  De siste årene har det vært streifdyr innom området.  En bamse hadde trolig hi i Vidalen for ikke lenge siden.

Vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging.

På 1960 og 1970-tallet ble det gjennomført omfattende forskning innenfor verneområdene. Området har derfor stor verdi som referanseområde for forskningen.

Vernereglene

I de enkelte naturvernområdene er det forskjellige verneregler. Generelt gjelder at motorisert ferdsel er forbudt unntatt på bilveiene og i forbindelse med landbruksvirksomhet. Kjøring på vegene innenfor Nevlingen krever spesiell tillatelse.

I Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde kan det drives ordinært jord- og skogbruk, men det er restriksjoner på andre inngrep som kan endre landskapsbildet.

F.eks.. er hyttebygging forbudt og masseuttak skal foregå etter særskilt plan.

I Indre Vassfaret landskapsvernområde er det noe strengere vern. Skogsdrift skal foregå etter godkjente driftsplaner, og oppdyrking er ikke tillatt. Det er et generelt forbud mot organisert virksomhet som stevner, leirer o.a. Dispensasjon kan gis etter søknad til fylkesmennene.

Reservatene har meget strenge bestemmelser med forbud mot landbruksvirksomhet, tekniske inngrep og organisert virksomhet. Det er også forbudt å ta med planter eller plantedeler. Sopp og bærplukking er tillatt. Det samme er jakt og fiske etter viltlov og lokale fiskeregler.

Kart

[google-map-sc width=»100%» height=»650″ zoom=»13″]